ภ.อำนวย ปิ่นรัตน์
เจ้าแห่งผีเสื้อของเมืองไทย
หนังสือ "Butterflies in Thailand"
ภาพห้องพิพิธภัณฑ์แมลง
ผลงานภราดา
ภ.อำนวย ปิ่นรัตน์
ภ.อำนวย ยุ่นประยงค์
ภ.มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล
ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
 
 

ภ. มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล 

 

 

 

 

 

 

วิถีชีวิตที่สมบูรณ์ เปี่ยมด้วยสันติสุขและปีติสุข
พระเจ้าทรงรักให้เราขอ
นรก ที่ที่มนุษย์เลือกเอง
กฎทองของศาสนาต่างๆ
สายประคำพระเมตตา
หว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้น