ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา(สรุปย่อ)
บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา
Montfort Home for Education 1
Montfort Home for Education 2
From the "Montfort Way" to the "Cooperative Education Way".
Gallery of Montfort Home
Communal Life of Love and Unity of the Mountain People
ผลงานภราดา
ภ.อำนวย ปิ่นรัตน์
ภ.อำนวย ยุ่นประยงค์
ภ.มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล
ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
 
 

บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา

 

บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มกระบวนการบูรณาการการศึกษาให้เข้ากับชีวิต ความเชื่อ ชุมชน และวัฒนาธรรมในปี พ.ศ. 2546 ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

กระบวนการนี้ ได้ประยุกต์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเด็นชีวิตที่พอเพียงด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ท่ามกลางชาวไทยภูเขาที่ยากจนและเป็นคนชายขอบของสังคมซึ่งมีฐานชีวิตในวิถีเกษตรกรรม

 

ด้วยความใส่ใจต่อผู้ยากไร้ของมูลนิธิฯ กระบวนการแสวงหาวิธีการศึกษาที่มุ่งพัฒนาชีวิตในแต่ละบริบทให้ยั่งยืน จึงได้ขยายพื้นที่ทางการศึกษาจากในระบบไปสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในเครือข่ายของมูลนิธิฯ อันเป็นแนวทางซึ่งสมัชชาทั้งระดับโลกและระดับแขวงของมูลนิธิฯ ได้ถือเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเสมอมา

 

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบูรณาการนี้

 

  1. มูลนิธิชาวดอยร่วมรู้รักสามัคคีเพื่อชีวิต
  2. มูลนิธิสตรีดอยเพื่อการพัฒนา
  3. บ้านนักศึกษาหลุยส์มารีธีรสถาน หางดง จ.เชียงใหม่
  4. บ้านนักศึกษาหลุยส์มารีธีรสถาน แม่ฮ่องสอน
  5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
  6. สถานีวิทยุชุมชนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
  7. กลุ่มเกษตรทำสวนดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
  8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยทองพัฒนา ต.ดอยแก้ว อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
  9. กลุ่มเกษตรผสมผสาน ต. แม่วิน อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่
  10. ชุมชนบำบัดภาคเหนือ บ้านพระเมตตา ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 84 พรรษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจึงจัดตั้ง บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 ให้เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อชีวิต ความเชื่อ ชุมชน และวัฒนธรรม อันเป็นการขยายพันธกิจด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งสะท้อนข้อค้นพบและวิธีการจัดการ / บูรณาการการศึกษาที่หลากหลายกลับสู่สถาบันในระบบ เพื่อให้การศึกษาของมูลนิธิฯ สร้างสรรค์อย่างซื่อสัตย์ต่อวิถีจิตของนักบุญมงฟอร์ต ตามวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมาย ให้ทุกชีวิตมีวิวัฒนาการที่เป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน