เกี่ยวกับเรา : รายนามสมาชิก
ความเป็นมาของชมรม
วิวัฒนาการของชมรม
กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3)
โครงสร้างและระเบียบการ
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ทำเนียบประธาน
Member List
นักบุญหลุยส์ มารี
Partnership-General Guidelines
 
 
รายนามสมาชิกกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต (กลุ่ม 3) More detail
ก ข ฃ ฅ ฆ ง ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ผ ฝ ฟ ภ
 
กมล  กิจสวัสดิ์
Assumption University
  B
กฤตภาส (อดิศักดิ์) เสมอพิทักษ krit1998@hotmail.com B
  กฤษณ์ชัย  ไชยสมบูรณ์   S
กาญจน์ อนันต์บรรพกิจ   B
กำแหง  หนึ่งแววแดง   J
  กิตติพัฒน์  อวดสม   S
  กิติศักดิ์  มาสวน   J
เกริกฤทธิ์ สังข์อยู่ศิริ
TOT Public Company Limited
skrirklith@hotmail.com J
  เกษม  กิจสกุล   J
  โกวิท  จิราธนกูล   J
ไกร พงษ์พูล krai_pongpoon@yahoo.co.th B
  คทาชัย  โค้นหล่อ   J
คมทวน  ยันต์เจริญ komtuan@gmail.com B
จรัล  อุดมสุข   B
จรูญ  แก้วมีค่า cplusn@gmail.com B
จักรกฤษณ์  ระงับภัย tagibo@csloxinfo.com J
จารึก ภัทรวินิจ   S
จำรูญ  สุขีวัฒน์
Siam Hitachi Elevator Co., Ltd
chamroon@siamhitachi.com B
  เจนไวย์  ทองดีนอก   S
ฉลาดเสริม  เดชารัตน์   B
  เฉลิม  ลาดจันทึก   B
ดร.เฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ์   J
ชลธี  บุญมี   J
ชัชวาลย์  สุดใจ chachavals@yahoo.com B
ชัยนรินท์ ศรีประมงค์    
ชัยพร เวสประชุม
ACS 1996 ทำงานในธุรกิจประกันชีวิต Siam Samsung Life Insurance
ฝ่าย : ที่ปรึกษาทางการเงิน
yosukae888@gmail.com J
ชัยยศ สุทธินาวิน
ชลบุรี
  B
ชัยวัน  พรประสิทธิ์ Chaiwan Pornprasit pchaiwan@gmail.com B
ชุมพร  ศรีนุกูลชัย (ประจักษ์)
ร.ร.ดรุณาจังหวัดราชบุรี
chump0007@hotmail.com B
  ชูชาติ  กิจเจริญ   J
  ชูชาติ  ลิปิสุวรรณโชติ   B
  ชูชีพ  ธารีจิตต์   B
  เชาวลิต  แสงใส   J
โชคชัย  ทรงเสี่ยงไชย chok_atsn@yahoo.com N
ณฤพล  วิจิตรวงษ์ (สุวัฒน์)   J
ณัฐนนท์  สุขชัย
ชลบุรี ป่วยแต่แข็งแรงขึ้นบ้าง
nantanontsc@yahoo.com B
  ณัฐเวศน์  ตรีว่าอุดม   J
ดร.ดำรง  กิจสำเร็จ   B
  ดำรง  จำปาถิ่น   J
  ดำรงรัตน์ ธาราฉัตร   J
ดำรง  เลาหบุตร
เชียงใหม่ Anthony D. และ ประกาศก จิตตารมณ์มงฟอร์ต
pvwinery@hotmail.com B
ดำรงค์  สิทธิ
เจ้าพ่อ Amway ภาคตะวันออก
  B
ทนงเกียรติ  ผิวทองคำ   J
ทรรทรานนท์ ธรรมลงกรต
Whole in One Creative Company Limited | Advertising |Graphic Design | Interactive , Montfortian web master, BUIC Teacher
tdnont@hotmail.com S
ดร.ทองดี  กิจบุญชู thongdeekjb@au.edu B
  ทองหล่อ  เปลี่ยนพันธ์   J
ทินกร  ตันสุวงษ์
Honda
tonkanj@gmail.com B
  ทินกร  อานามนารถ   J
ธนชัย คูโพธิพันธ์   J
ธนากร ธนาชาญฤทธิ์(คะนึง เอียงผาสุข)
การศึกษา
ipkng@yahoo.com B
  ธีรรัตน์  เลค   S
ธีระ  ชินะผา   J
  ธีระ ศักดิ์สมวาส   N
นคร  ผังรักษ์   J
  นพพงษ์  อำไพ   S
นภ  กาญจนกันติ (สนั่น) nopmanu@yahoo.com J
  นิทัศน์  ผังรักษ์ (ภานพ)   S
นิพันธ์  ปุคะละนันท์
T.M.P. Supplier Co., Ltd. รับซ่อม คอนกรีตร่อน, ร้าว, รั่วซึม www.tmp.co.th
niphan_p@hotmail.com J
บุญไทย  กิจมงคลวงศ์   B
บุญไทย  ล้อจรัสศรีวงษ์   B
บุญเสริม  พินภิรมย์ boonserm_pp@hotmail.com B
บุณย์นิตย์  หนึ่งสวัสดิ์   J
  บำรุง กิจบุญชู    
ปกรณ์  ศิริวงศ์   J
ประกอบ  ไชยบุญทัน prakobchb@gmail.com B
ประกอบ  ยินดีสุข yindeesuk@rism.ac.th J
ประกาย  ชลหาญ chprakai@yahoo.com B
ประกิต รัศมีมารีย์ prakitsomsri@hotmail.com S
ประคอง  ศุภลักษณ์ peter_prakong@hotmail.com J

ปริญญา แก้วมีค่า
• สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

nui_cad@hotmail.com  
ประจวบ รักอารมณ์   B
ประจักษ์  ฉินสิน   B
ประพจน์  รักอารมณ์   B
ประพาฬ  รักอารมณ์ wannitt.r@gmail.com B
  ประมวล  กิจเจริญ pramuankn@hotmail.com B
ประยูร  วงศ์เล็ก
HR Director
prayoon.vonglek@triump.com B
ประวัติ ทองอิน
PTT
   
ประวิตร  วิริยะสิริมงคล   B
ประสาท  เฮงเจริญ   N
  ประสิทธิ์ อภิรักษ์ธาธาร   J
ประเสริฐ  อานามนารถ   B
ปราโมทย์  พูลโภคผล   B
  ปรีชา  ปิยกิจ   J
ปรีชา ต.วิเชียน    
ปรีชา  ศรีศิลป์
BK Metalsheet Supply (เจ้าของ / ผู้จัดการ)
  B
ปิยะ เพชรสด   B
พจน์  เลาหเกียรติ   B
พยนต์  เจาฑาฑิต   J
พันเอก วินันต์  ปิ่นรัตน์   J
พิทักษ์  ศรีประมงค์   B
พินิจ  ศรีประมงค์   B
พิพัฒน์ (กิมเพ้ง) พัฒนจินดาพงศ์ (งอกเสมอ)
ปัจจุบันผมชื่อพิพัฒน์ พัฒนจินดาพงศ์ เกิดวันที่ 4 เดือน มิถุนายน 2489 (1946) เมื่อแรกเข้ายุวาลัยนักบุญหลุยมารี ภราดาลูโดวิโกให้เบอร์ซักผ้า 162 เมื่อปี 2499 ตอนนั้นชื่อ กิมเพ้ง แซ่ลิ้ม มาเปลี่ยนใช้นามสกุล งอกเสมอ ตอนเรียนชั้น ม. 6 แล้วก็ใช้ชื่อและนามสกุลนั้นเดินทางไปอินเดีย มาเปลี่ยนชื่อเป็นพิพัฒน์ เมื่อมาสอนที่โรงเรียนมงฟอร์ตได้ 1 ปี แล้วมาเปลี่ยนนามสกุลอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 2549 Read More
pipatgnoksamoe@yahoo.com B
พิชิต สุขีวัฒน์
โคราช
phichitkung@hotmail.com S
พิสิษฐ์ เอี่ยมละออ (ประโยชน์ จันทร์โป๊)
เชียงใหม่
  B
ไพฑูรย์  มั่นใจ hilltribechildren@hotmail.com B
ไพบูลย์  สนใจ   N
ไพบูลย์  อำไพ   J
ไพศาล  มั่นใจ   J
ภานุวัฒน์ ภมรบุตร   J
มงคล  มนัสฐิกุล john-mongkhol54@hotmail.com J
มนตรี  สุพล montree@mcp.ac.th B
มโน  ปรีชาวุฒิ
มโน ปรีชาวุฒิ เกิด 14 มิ.ย 2494 เป็นยุวนิสที่เซนต์ร๊อค ที่ระยองและที่ศรีราชา รุ่นเดียวกับดำรง ธวัช เอกชัย ฯ ทำงานที่ Orient Thai Airlines ปัจจุบันเกษียณ อยู่เชียงใหม่
m_prichavudhi@hotmail.com B
มานพ  ศรีวรกุล
สื่อมวลชนคาทอลิกเชียงใหม่
markmanop2002@yahoo.com B
มานะ  พันธุมจินดา
อายุ 63 ปี (1948) รุ่น 2104 ยังแข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ รุ่นเดียวกับ บ. สุรเดช บ. วินัย บ. อาจิณ ปัจจุบัน เกษียณ สอนภาษาอังกฤษอยู่กับบ้านแก้เหงา ภริยาและลูกดูแลอย่างดี ชีวิตมีความสุข รักและห่วงใยเพื่อนทุกคน บ้านอยู่ชลบุรี
pmana.gob@gmail.com B
มานิจ  แย้มกรรณ์ nimitsilpstatue@hotmail.com J
มานิตย์  สุขวัฒน์
เชียงใหม่
manitsukavat2549@yahoo.com B
มาโนช  สุขวัฒน์ manoj.sukavat@shell.com J
ไมตรี เจเรมี santorini719@yahoo.com B
เมธา เชื่อประเสริฐ    
ยงยุทธ หงษ์หิรัญ
N.S.D.Trading Limited
yongyuth@nsd.co.th  
  ยนตรกิจ  จันทร์ประสิทธิ์   B
ดร.โยธิน  ศันสนยุทธ yoyudh@hotmail.com B
รชานนท์  เอี่ยมละออ   J
รชต สุริยะชัยกุล rchata@hotmail.com  
รุ่งอุทัย  จันทร์พงษ์
เครื่องมือสื่อสาร
  B
วรดิษฐ์  ภู่เจริญ   J
วสันต์ กิจบำรุง
อดีตข้าราชการกรมที่ดิน และนักกฏหมาย มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
w_sankitbamrung@hotmail.com N
วิชัย  ศรีประเสริฐ
คุณวิชัยฯ ป่วย อ่านเรื่อง>>
vichai@vega.co.th J
วิชัย  อาภรณ์รัตน์   J
  วิชิต  สุทธินนท์   B

วิฑูรย์  กิจเจริญ
IRPC ระยอง

k_withoon@hotmail.com> B
  วิฑูรย์  ผิวเกลี้ยง   N
วิทย์ ชินทร์นลัย moses.wit@gmail.com J
วิมล  กิจบำรุง
ผู้พลิกฟื้นผืนป่า สู่ความสมบูรณ์ | ลาวใต้
  J
วิริยะ ศิริเลิศพิทักษ์   J
วิโรจน์  กิจเจริญ
SG
bug42@hotmail.com S
  วิลเลี่ยม  ทองสุข   J
วิสุทธิ์ แพร่สิริ penpaka_p@yahoo.com J
วีรนนท์  ทรรทรานนท์ Catholic Social Communications of Thailand viranont@gmail.com B
  วีระ  ถ้ำอมร   B
วีระ วัชรศิริ   B
วรยุทธ พงศ์พิบูลพิทยา   N
วริทธิ์ นามวงษ์   J
  วัชรพล ทรัพย์วัฒน์ watcharapol2003@hotmail.com  
วัชรพล สว่างแผ้ว
สารวัตรตำรรวจอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
  J
  วุฒินันท์  ชัยสมบูรณ์   J
  เวคิน  วัจนะเวคิน   J
ศรีมอญ  สัญลักษณ์   B
  ศรีนวล วิชุประภา   J
ศิรินันท์  สายเสนีย์ sirinant@amena-air.com B
เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
ACT
sek_n@hotmail.com B
ศุภวิทย์  ชีรานนท์
ศูนย์มูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ
suppawit@loxinfo.co.th B
  ศักดา สนใจ   S
สงคราม  แสงแลบ   J
สงคราม  ยินดีสุข   J
ดร.สถิตพงษ์  วัฒนานุชิต
ผู้บริหารบ้านปู
sathidpong_w@banpu.co.th B
สถิรศักดิ์ รังสินานนท์ kw157@yahoo.com  
ดร.สมเกียรติ์ คชฉวีวงศ์
HR Director
somkiert2501@yahoo.com B
สง่า ทองดำรงค์ชัย jo_dot_com_and_net@hotmail.com J
สมชัย เจริญวานิช somchai769@gmail.com B
สมชาย  ตรีว่าอุดม   N
  สมหมาย ตรีถาวร      
สมชาย  อานามนารถ   B
สมทัย  ทรัพย์เย็น
เจ้าของโรงแรมนินาเฮาส์
ninahousehotel@yahoo.com B
สมบูรณ์  กฤษสอาดใจ   J
สมบัติ  งามวงศ์   S
  สมบัติ  จุฬาปกรณ์   J
สมประสงค์ บรรเทา   S
สมพงษ์  ชีรานนท์   B
สมพงศ์  ศรีสุระ s_srisura@windowlive.com B
สมพล  อานามนารถ   S
  สมภพ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   B
สมนัส กฤษสอาดใจ
ผู้ชำนาญการการไฟฟ้าอิสระ
  J
  สมหมาย  ตรีถาวร   B
สมเหมาะ ธูปเทียน sommoh2005@yahoo.com B
สมหวัง  ศรีสุระ   J
สมหวัง  อภิธรรมภูษิต
ACR
  B
สมันต์  จันตะบุตร Samant.Chantabutr@bca.co.th S
  สยาม  ศรีวิชัยรัตน์   J
สวัสดิ์   สิงหทัศ   J
  สหเทพ  ขันธปรีชา sahas@thaioil.co.th S
  สหัส  กิจทวี   J
  สันติ  ศิริวงษ์   B
สามารถ  ผิวเกลี้ยง
ACS 3316 ปัจจุบันทำงานอยู่ บริษัทในกลุ่ม สยามกลการ อยู่ทางด้านสินค้า Komatsu (Forklift)
samart-p@bangkokmotorworks.com S
สายยศ  ศักดิ์สงฆ์ saiyos018@hotmail.com B
สิทธิพงษ์  กระทอง   J
  สิทธิศักดิ์  สุจิรานุธรรม   J
สืบสกุล พลอยบริสุทธิ์ biggiantofsurin@hotmail.com  
สุชาติ  เจริญวานิช ผู้บริหาร Bellhelicopter TSuchart@
BELLHELICOPTER.TEXTRON.com
J
สุขชัย  สกุลสุทธวงศ์
ร้านหนังสือ ดวงกมล เชียงใหม่ เชียงราย
joesukachai@gmail.com B
  สุทธิ  กมลสุทธิ   J
สุเทพ วรรณวุฒิ
กิจการน้ำแข็ง จ. ตราด
  J
สุทิน  นิติวัฒนานนท์
อัสสัมชัญบางรัก หัวหน้าระดับชั้น ม.4
nsuthin@hotmail.com N
สุนทร  กิจบำรุง sunthorn_5656@hotmail.com J
สุรพล  มาลานิยม
Assumption Personnel Development Center
sumala2010@msn.com B
สุพจน์
computer Supply
  J
สุภควัจณ์ (ธวัช) เชาวน์ดี
Consultant
chaowdee @ hotmail.com B
เสมอ  ตรีธารา   J
เสรี สนิทตันสกุล aueedair_3527@hotmail.com  
  เสวต  ศรีประยูร   N
แสงประทีป  วงษ์บุญมา   S
  แสวง  พุฒตาลศรี   J
เหมราช  ราชคำ
MCOT-9
mrhemm@gmail.com S
อดิศักดิ์  ชื่นตา   S
อนุสรณ์  อานามนารถ อนุสรณ์ อานามนารถ (ไอ้สร) เด็กวัดซางตาครูส กุฎีจีน เกิด 18 มกราคม 2496 ได้รับการชักจูงมาให้รู้จักคณะเซนต์คาเบรียลโดยภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ ลูกวัดเดียวกัน เออรี่จากบริษัทในกลุ่มสยามกลการ แล้วโดนเรียกให้มาช่วยงานที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ จนถึงปัจจุบัน บวชพร้อมกับ บ.เอกชัย บ.เฉลิม บ.วีรพล ลาออกหมด anamnart007@yahoo.com B
  อนันต์  ประพันธ์ศิริ   J
  อรัญ  ช่างเรือ   J
อรุณ เอี่ยมสุวรรณ
ACT
  N
  อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมทธิว   B
อาจิณ  มารีประสิทธิ์
ผู้บริหารโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
  B
  อัครนันท์ จินดาวัฒน์ธนโชค (กนก )
ผู้จัดการแผนกอัคคีภัย บริษัทสินมั่นคงประกันภัย
  J
ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา
St.Gabriel's Foundation Academic Department Office
artip06@gmail.com B
อารมณ์  พูลโภคผล   B
  อารี  ดีศรี
เมโทร
  B
อาสา  มรพงษ์
อัสสัมชัญบางรัก หัวหน้าฝ่ายธุรการ
  S
อเล็กซานเดอร์ วี โอ แมทธิว
ผ.อ.ร.ร.พานิชการลานนาเชียงใหม่ 
  B
อุดม  บำรุงเดช   J
  อุดมศักดิ์  ยังนึก   J
อุเทน  บัวสมบูรณ์   B
  อุทัย  ใจธรรม   S
อำนวย  ปทุมปี pathumpi@yahoo.com N
เอกชัย  ลวนะพิพัฒน์   B
เอนก ผังรักษ์    
  อำนวย  สกลเวียง   J
 
ก ข ฃ ฅ ฆ ง ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ผ ฝ ฟ ภ
ข้อมูลอยู่ในระหว่างการทำและรอข้อมูลจากสมาชิก กรุณาส่งรูปและชื่อภาษาอังกฤษมาที่ admin@montfortian.com หรือ tdnont@hotmail.com

หรือใส่ซองติด stamp มาที่
บริษัทโฮลอินวันครีเอทีฟ จำกัด
13 ซ. พหลโยธิน 15 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
Note: ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปติดบัตรอย่างทางการ ขอให้เป็นรูปท่านก็ใช้ได้

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited